دفترچه های عضویت نارنجستان ۵، آماده تحویل گردید.

دفترچه های عضویت نارنجستان ۵، آماده و به تعدادی از اعضای محترم، تحویل گردید.
طی روزهای آینده دفترچه سایر اعضا نیز تقدیم خواهد شد.
جهت هماهنگی و زمان حضور در دفتر شرکت جهت امضا و دریافت دفترچه های عضویت پروژه با اعضای محترم تماس گرفته خواهد شد.
۲Z5A2937 - Copy
۲Z5A2913 - Copy
۲Z5A2920 - Copy
۲Z5A2926 - Copy
۲Z5A2931
۲Z5A2951
۲Z5A2961
۲Z5A2966
۲Z5A2973
۲Z5A2980
previous arrow
next arrow