🔮گزارش تصویری از آخرین فعالیت های انجام شده پروژه مسکونی نارنجستان۳

🔮گزارش تصویری از آخرین فعالیت های انجام شده پروژه مسکونی نارنجستان۳
ورود سه دستگاه آسانسور کارگاهی آلیماک به پروژه نارنجستان ۳ و شروع نصب دستگاه ها در هر بلوک