گالری نارنجستان ۴

اجرای تیغه چینی طبقه چهارم نصب وال پست طبقه پنجم و ششم آرماتور بندی و قالب بندی طبقه نهم آرماتور بندی و قالب بندی ستون طبقه دهم     [gallery size="medium" ids="13789,13782,13783,13784,13785,13786,13787,13781,13788,13790"]...

ادامه مطلب

🔮 گزارش تصویری از آخرین فعالیت های انجام شده پروژه مسکونی نارنجستان ۴اجرای جکهای اسکافلد زیر سقف طبقه پنجم بلوک Bاجرای قالب بندی ستونهای طبقه پنجم بلوک Aارماتوربندی تیرها و شبکه مش دال سقف طبقه پنجم بلوک Cارماتوربندی ستونهای طبقه ششم بلوک Cبتن ریزی ستونهای طبقه پنجم بلوک Aپیاده سازی نقاط اجرای وال پست دیوارها در طبقه اول بلوک Aخاکریزی پشت دیوار حایل در قسمت...

ادامه مطلب

اجرای عملیات بتن ریزی سقف طبقه هشتم (کف طبقه نهم ) در هر سه بلوک B1-B2-B4 و همچنین بتن ریزی ستون ها و دیوار برشی طبقه نهم بلوک B1 - B2انجام عملیات بتن ریزی تا نیمه شب ادامه داشت. ...

ادامه مطلب