🔮 گزارش تصویری از آخرین فعالیت های انجام شده پروژه مسکونی نارنجستان ۴

🔮 گزارش تصویری از آخرین فعالیت های انجام شده پروژه مسکونی نارنجستان ۴

بتن ریزی ستونهای طبقه دوم بلوک a
بتن ریزی طبقه دوم بلوک c
کفراژ سقف بلوک b
آرماتور بندی تیرهای طبقه دوم بلوک b