بازدید رییس هیئت مدیره، مدیر عامل، معاونت و مدیران فنی از پروژه مسکونی نارنجستان ۴ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۶

«بازدید رییس هیئت مدیره، مدیر عامل، معاونت و مدیران فنی از پروژه مسکونی نارنجستان ۴»
صبح پنجشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۶ اعضای هیئت مدیره و مدیران ارشد شرکت تعاونی از پروژه مسکونی نارنجستان ۴ بازدید نمودند.
. ایشان، ضمن بازدید از مراحل مختلف ساخت شامل نازک کاری، اجرای نما و سایر بخش های اجرایی، خواستار افزایش سرعت و حفظ کیفیت اجرای مراحل پایانی پروژه ، جهت انتخاب و تحویل واحد به اعضای محترم، شدند.

عکس جدید بازدید
۱۴
۲
۳
۴
۵
۶
۷
۸
۹
۱۰
۱۱
۱۲
۱۳
۱۵
previous arrow
next arrow